Slovník

A

Adaptabilita

Přizpůsobivost. Schopnost jedince přizpůsobit se prostředí, ve kterém vyrůstá a žije, popř. které pravidelně navštěvuje.

Anamnéza

Vyšetřovací postup, při němž odborník získává od klienta a jeho rodičů všechny důležité informace, které by pomohly objasnit klientův současný stav a jeho potíže.

ADHD

Zkratka označující poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Někdy uváděno jako ADHD/ADD.

Asistent pedagoga

Pedagogický pracovník působící ve školách a školních zařízeních, zejména v těch, kde je větší počet žáků znevýhodněných zdravotně nebo sociálně, např. ve třídách, kde jsou zařazeni žáci se zdravotním postižením.

Afázie

Porucha tvorby a porozumění řeči. Neschopnost pojmenovat jevy nebo rozumět slovům.

Animoterapie

Zooterapie. Terapie za pomoci zvířat.

APLA

Asociace pomáhající lidem s autismem. Sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra. http://www.apla.cz/

Artefiletika

Činnost, kdy klienti dostávají téměř neomezený prostor k rozvíjení své bezprostřední a přirozené tvořivosti, k sebevyjádření, k vyjádření svých emocí, pocitů, zážitků, prožitků a nápadů především prostřednictvím výtvarných (někdy také hudebních a dramatických) projevů. Výtvarné tvoření se stává komunikačním prostředkem. Je formována k potřebám klientů.

Augmentativní komunikace

Systémy, které podporují již existující komunikační možnosti postižených jedinců, zvyšují kvalitu rozumění jejich řeči a usnadňují jim vyjadřování. Hrají důležitou roli při integraci postižených s komunikačními problémy.

Autismus

Vývojová porucha projevující se neschopností komunikovat a navazovat kontakty s okolím. Postižený obtížně vyjadřuje svá přání a potřeby, nechápe, proč mu ostatní nerozumějí. Uzavírá se do svého vlastního světa a projevuje se jako extrémně osamělá bytost. Je neschopen sdílet emocionální prožitky (radost, smutek) a zájmy s ostatními lidmi. http://www.autismus.cz/

B

Balneoterapie

Léčba za pomoci přírodních léčivých zdrojů, jako jsou minerální vody, klima, koupele, zábaly, rašelina, bahna, inhalace, pitné kúry, dieta, pohyb.

Bariéra

Překážka, zábrana, která. může být fyzická např. schody, zvuková nebo psychická.

Bazální stimulace

Vědecký, pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vibrační, chuťovou a optickou stimulaci.

Bilingvní vzdělávání

Vzdělávání ve dvou jazycích.

Braillovo písmo

Písmo slepecké. Je sestavené z šesti bodů v rozsahu hmatového pole jednoho prstu. Soustava 63 kombinací obsahuje všechna písmena abecedy, číslice i speciální znaky jednotlivých jazyků.

C

Canisterapie

Využívání psů k léčebným účelům. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých plemen.

Cvičný byt

Součást denního stacionáře. Cvičný byt je určený pro mladé dospělé, kteří ukončili povinnou školní docházku a zároveň ještě nedovršili 26 let věku. Uživatelé se zde učí nacvičovat a získávat vědomosti potřebné pro bydlení a život mimo vlastní rodinu (vaření, obsluha domácích spotřebičů, třídění a praní prádla, úklid bytu, nakupování, využívání aktivit v okolí). Dále zde jde o nácvik základních dovedností a získávání vědomostí v oblasti přípravy na práci (roznášení letáků, skartování, úklid prostor okolo budovy, výroba dárků).

D

Deficit

Nedostatek.

Deprivace

Strádání. Ztráta něčeho, co organismus potřebuje. Nedostatečné uspokojování základních životních potřeb.

Diagnóza

Určení choroby nebo jejích následků, vrozených a získaných poruch a vad nebo rozlišení jedné choroby od jiné.

DMO

Dětská mozková obrna. Vzniká na základě poškození mozku během těhotenství, při porodu nebo do prvního roku věku dítěte. Projevuje se poruchou hybnosti a vývoje hybnosti. Často jsou přidruženy snížené intelektové schopnosti, smyslové vady a epilepsie. http://dmoinfo.cz/

Downův syndrom

Choroba způsobená chromozomální odchylkou zárodku. Typickými příznaky jsou kulatá hlava, úzké oční štěrbiny, mohutná šíje, krátké prsty. Dosažitelné maximum duševního vývoje odpovídá věku 10 let. Lze ho zjistit genetickým vyšetřením v těhotenství. http://www.downsyndrom.cz/

Dramaterapeutický kroužek

Metoda pomáhající použitím dramatických (divadelních) postupů upravit psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení. Slouží také k podpoře duševní i fyzické integrace, rozvoji slovní i mimoslovní komunikace a podněcuje osobní růst.

E

Epilepsie

Záchvatovité neurologické onemocnění charakteristické křečemi, záchvaty bezvědomí a někdy i psychickými změnami osobnosti. Epilepsie může být vrozená či získaná např. následkem úrazu.

Ergoterapie

Terapie prostřednictvím práce. Procvičování motorických dovedností.

Evaluace

Hodnocení, patří sem např. výroční zpráva.

F

Fakultativní služby

Služby, které nejsou povinné, zda je klient využije, je zcela ponecháno na něm, popř. na zákonném zástupci.

Fobie

Chorobný strach z určité osoby, zvířete, předmětu, jevu či situace provázený úzkostí.

G

Gender

Označení sociálně a kulturně konstruovaných rozdílů mezi muži a ženami.

Gramotnost

Schopnost číst, psát a počítat získaná obvykle v počátečních ročnících školnídocházky.

H

Handicap

Znevýhodnění jedince, které zamezuje nebo omezuje výkon jeho normální role.

Hipoterapie

Pohybová léčba prostřednictvím koně. Účelem je vnímání pohybu koně.

Hyperaktivita

Nadměrné, ale neúčelné a neproduktivní zvýšení činnosti, často též činnosti motorické.

C

Chirofonetika

Terapie, která zahrnuje vyslovování hlásek a současně provádění masážního pohybu rehabilitačním pracovníkem nebo speciálním pedagogem tak, aby napodoboval proudění vzduchu, vznikající v ústech při artikulaci příslušné hlásky.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení. Osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.

I

Individuální konzultace

Rada odborníka jednotlivci.

Individuální plán

Plán každého klienta, ve kterém jsou stanoveny krátkodobé a dlouhodobé cíle a způsoby jejich naplňování. IP vypracovává klíčový pracovník, zároveň ho aktualizuje a hodnotí.

Individuální přístup

Respektování specifických vlastností jednotlivých klientů.

Inkluze

Začlenění do společnosti, např. začlenění postižených mezi zdravé jedince.

Integrace

Sjednocení v jeden celek.

Inteligence

Rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace. Schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat se svému prostředí, jež může v různých sociálních a kulturních souvislostech vyžadovat různé druhy přizpůsobení.

J

Jenská škola

Druh alternativní školy, v níž probíhá výuka žáků všech ročníků 1. stupně základní školy v jedné třídě. Jenská škola je chápána jako společenství s rodinnou atmosférou, přirozené a podnětné prostředí pro svobodný rozvoj. Vzhled učeben se blíží vzhledu dětského pokoje, hodnocení je slovní. Děti jsou v tzv. kmenových skupinách spojujících vždy 2 - 3 ročníky (starší si berou patronát nad mladšími), ale na některých úkolech z týdenního plánu pracují ve skupinách podle úrovně – podle individuální zralosti. Specializují se prostřednictvím volitelných předmětů.

K

Kazuistika

Popis jednotlivých případů, např. vznik, průběh a možná léčba jedince s postižením.

Komunikace

Sdělování informací, myšlenek, pocitů. Dorozumívání se.

Kombinované postižení

Kombinované sdružené vady představující taková postižení, která jsou kombinací dvou a více různých vad nebo poruch u jednoho člověka.

Kompenzační pomůcky

Speciálně vyrobené pomůcky, které svými vlastnostmi a možnostmi nahrazují nějaký nedostatek. Mohou to být např. invalidní vozík, brýle, naslouchátko, chodítko, slepecká hůl,...

L

Lateralita

Nerovnoměrnost párových orgánů hybných nebo senzorických. Je odrazem na dominance jedné z mozkových hemisfér.

Lektor

Pedagogický pracovník, zejména vysoké školy, vyučující např. cizí jazyk.

Logopedie

Vědní obor speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s řečovým a jazykovým postižením. Zjišťuje příčiny řečových poruch především u dětí předškolního a školního věku a určuje léčebné postupy k jejich odstranění.

LMD

Lehká mozková dysfunkce. Starší pojem pro různé poruchy psychomotorické, mentální i volní, u nichž se zjistilo nebo předpokládalo, že jsou způsobeny drobným poškozením mozku. Nejčastějšími příznaky jsou hyperaktivita, poruchy pozornosti, impulzivita, poruchy učení a emoční labilita.

M

Mentální retardace

Trvalé snížení rozumových schopností jedince, jehož příčinou je organické poškození mozku. K poškození může dojít před narozením, během porodu nebo po narození. U jedinců mentálně retardovaných dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností, k poruchám v adaptačním chování. Obvykle se rozlišují čtyři základní úrovně postižení: lehká, střední, těžká a hluboká mentální retardace.

Muzikoterapie

Metoda, která využívá jak působení hudby (receptivní, pasivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie). Působením hudby na organismus při receptivní muzikoterapii v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Dalo by se říci, že se jedná o zvukovou masáž těla i duše nebo o prozáření zvukem.

N

Nemoc

Patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

Neverbální komunikace

Mimoslovní sdělování, vývojově starší než slovní komunikace. Má různé podoby, např. mimika, gestika, řeč očí,...

O

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

P

Péče o pečující

Péče o ty, kteří jsou členy Apropa a zároveň pečují celoročně o své dítě s postižením (maximálně do 26 let věku dítěte). Tato péče probíhá formou organizovaných přednášek, tvůrčích dílen, návštěv divadel, bowlingových klání a mnoho dalších aktivizačních akcí.

Postižení

Dlouhodobý nebo trvalý stav, který nelze léčbou zcela odstranit, lze však jeho nepříznivý dopad zmírnit soustavou promyšlených opatření. Pracovník v sociálních službách Pracovník, který pracuje v sociálních službách a vykonává přímou obslužnou péči o osoby, spočívající v nácviku jednoduchých denních činností.

Projektový manažer

Osoba odpovědná za plánování, realizaci a dokončení určitého projektu.

Piktogram

Grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres daného pojmu.

Psychodiagnostika

Soubor metod a postupů postihujících úroveň vývoje člověka, vlastnosti jeho osobnosti, jeho aktuální stav, přítomnost symptomů a syndromů, potencionální možnosti dalšího rozvoje.

Psychopatologie

Obor zabývající se duševními odchylkami a poruchami. Studuje jejich příčiny, příznaky a klasifikaci.

Psychoterapie

Léčebné působení na nemoc, poruchu či na hraniční psychické stavy. Lze říci, že jde o léčení slovem, gestem, mimikou, mlčením, případně úpravou prostředí. Jde o plánovanou psychickou pomoc, kterou provádí odborník.

Přímá péče

Jde o přímou obslužnou péči, kterou vykonávají pracovnice denního stacionáře a osobní asistenti/ky.

Public relations

Vztahy s veřejností. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, pomocí které organizace ovlivňují a udržují vztahy se svým okolím a veřejností. Prostřednictvím tiskových zpráv, článků, konferencí aj. komunikuje společnost s médii a snaží se tak vytvořit pozitivní obraz organizace.

R

Rehabilitace

Souhrn speciálně pedagogických postupů, kterými se upravují společenské vztahy, obnovují narušené praktické schopnosti a dovednosti. Jde i o možnost seberealizace postiženého jedince. K rehabilitační činnosti patří např. výcvik odezírání u sluchově postižených, výcvik prostorové orientace u nevidomých.

Respitní péče

Krátkodobá úlevová péče pro rodinné příslušníky a opatrovníky, kteří trvale pečují o vážně duševně nebo tělesně postiženou osobu.

Rettův syndrom

Neurogenetické onemocnění projevující se téměř výhradně u dívek. První příznaky postižení se projevují mezi 6. až 18. měsícem života. Dívky postupně prochází čtyřmi obdobími. Typické je pro ně mnutí rukou, často se vyskytuje mentální retardace, skolióza páteře či epileptické záchvaty. http://www.rett-cz.com/cz/

S

Samostatnost

Vykonávání činností bez cizí pomoci, spolehnutí se na vlastní síly a schopnosti.

SMART

Jedná se o metodu využívanou v projektovém řízení za účelem stanovení a hodnocení projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje (Specific Measurable Attainable Relevant Time-bound).

Snoezelen

Speciálně zařízená terapeutická místnost, v níž lze provádět muzikoterapii, aromaterapii, terapii světlem,...

Soběstačnost

Schopnost člověka uspokojovat své základní životní potřeby, například prováděním denních činností.

Sociální pracovnice

Pracovnice pracující s lidmi, kteří se dostali do sociálního problému (zdravotní postižení, chudoba, zanedbávání výchovy,...). V případě Apropa jedná se zájemcem o službu, projednává a sepisuje smlouvy, vede další dokumentaci spojenou s poskytovanou službou, navrhuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost ve stacionáři, vede metodicky praxe, poskytuje sociální poradenství, sleduje nabídku a novinky v oblasti kompenzačních pomůcek, sleduje a zavádí nové trendy,...

Sociální služba

Služba, jejímž cílem je podporovat rozvoj nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost uživatele, obnovit nebo zachovat životní styl, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život, snížit sociální a životní rizika související se způsobem života uživatelů. Jedná se např. o osobní asistenci, denní stacionář, ranou péči,...

Stacionář (denní)

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, kteří vyžadují pravidelnou pomoc. Tato služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo zajištění stravy, vzdělávací nebo aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Standardy kvality

Měřítka kvality.

Stimulace

Záměrné podněcování či povzbuzení organismu k výkonu, které může přicházet buď zvnitřku, jako jsou přání, tužby, nebo zvenku, jako např. pobídka ze sociálního okolí. Za nejlepší podněcování mozku je bráno učení.

Socializace

Postupné začleňování jedince do společnosti. Jde o celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje lidské formy chování a jednání, jazyk, kulturu,...

Specifické poruchy učení

Souhrnné označení skupin různých poruch, které se projevují obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické posuzování nebo počítání, dále to jsou i poruchy soustředění.

Speciální pedagogika

Vědní obor, který se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců postižených různými nedostatky tělesnými, smyslovými, duševními nebo poruchami chování. Cílem speciální pedagogiky je zabezpečovat pro zdravotně znevýhodněné jedince takovou zvláštní výchovu a vzdělání, které jim umožní pracovní a společenské uplatnění.

Sociálně znevýhodnění

Sociálně znevýhodnění jsou ti jedinci, kteří žijí v rodinném prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, nebo jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, anebo se jedná o osoby kterým je nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova.

Supervize

Postup, při němž pracovníci společně diskutují a pod dohledem odborníka (supervizora) řeší problémy na pracovišti, předávají si navzájem své zkušenosti. Cílem je zlepšit svou práci a předejít syndromu vyhoření.

Syndrom vyhoření

Ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka některého z pomáhajících profesí. Nejčastěji je to spojeno se ztrátou činorodosti a poslání. Projevuje se pocity zklamání, hořkosti při hodnocení minulosti. Vyhořelí ztrácí zájem o svou práci, spokojujeí se s každodenním stereotypem, rutinou, nevidí důvod pro další sebevzdělávání a osobní růst.

T

Terapie

Léčení tělesných nebo duševních poruch a poruch chování. Existuje několik druhů terapií.

Tonus

Trvalý stupeň napětí živé tkáně, který je ovládán nervstvem. Rozlišuje se tonus svalový, psychický a hlasový.

Turnerův syndrom

Chromozomální abnormalita, která postihuje pouze ženy (v poměru 1 z 3000 žen). Žena má místo obvyklých dvou jen jeden X chromozom, celkový počet je tedy 45 chromozomů. Způsobuje menší tělesný vzrůst, zpomalený vývoj, nepřítomnost druhotných pohlavních znaků, chybění vaječníků, nepřítomnost menstruace a neplodnost.

Tourettův syndrom

Projevuje se bizarními posunky a gesty, vraštěním obočí, neuvědomělými nadávkami a výkřiky, napodobováním jiných lidí, opakováním slov, vznětlivostí, potřebou doteků a neposedností. Pokusy léčit syndrom pomocí psychoterapie selhávají. Lze zmírňovat potíže farmakologicky. Lehčí formou syndromu trpí odhadem až jeden člověk z tisíce. Postižení jsou schopni řídit auto i vykonávat tak složité profese, jako je chirurgie.

Týdenní plán

Časový plán, který je sestaven na týden dopředu. Je vna něm uvedeno přidělení asistentů ke klientům, který asistent bude mít kterého uživatele a seznam činností, které budou vykonávat.

U

Učení

Celoživotní proces, v jehož průběhu a důsledku člověk mění svůj soubor poznatků o prostředí přírodním i lidském, mění své formy chování a způsoby činnosti, vlastnosti své osobnosti a obraz sebe samého. Mění své vztahy k lidem kolem sebe a ke společnosti, ve které žije, – a to vše směrem k rozvoji a vyšší účinnosti. K uvedeným změnám dochází především na základě zkušeností.

V

Vedoucí služeb

Osoba, která zajišťuje a komplexně koordinuje poskytované služby, sleduje naplňování cílů služeb, řídí práci pracovníků ve službách, vyhodnocuje kvalitu a efektivitu, odpovídá za vzdělávání a podporu pracovníků.

Vývoj

Růst, změny spojené se zráním a zkušenostmi.

W

Waldorfská škola

Alternativní škola, kde třídy mají asymetrické tvary, netypické barvy, stropy jsou obloženy dřevem, osvětlení je tlumené, na podlahách jsou koberce. Ve výuce se používají pouze přírodní materiály, jako dřevo, hlína, vlna, rostlinná barviva, jsou odmítány elektronické pomůcky, které narušují vztah mezi učitelem a dítětem. Atmosféra ve třídě je uvolněná, radostná, spořádaná a smysluplná. Vyučování se zahajuje zpěvem nebo recitací veršů vyjadřujících radost ze života. Problémy vznikají při přechodu na odborné a vysoké školy.

WHO

Světová zdravotnická organizace, instituce OSN založená roku 1948 se sídlem v Ženevě.

Williamsův syndrom

Geneticky podmíněná porucha, která sebou nese řadu příznaků, nejčastěji typický vzhled (široké čelo, krátké oční štěrbiny, hvězdicovitý tvar duhovky, nízký kořen nosu, plné rty,...), postižení srdce či velkých cév a různé odchylky psychomotorického vývoje. Většina postižených potřebuje celoživotní podporu. Zároveň však lidé s Williamsovým syndromem mohou dělat mnoho věcí jako jejich zdraví vrstevníci. http://willik.tym.cz/

Z

Záchvat

Náhlý přechodný stav křeči a bolesti.

Znakový jazyk

Jazyk sloužící ke komunikaci hluchoněmých, uznáván jako plnohodnotný jazyk.